{برنامه نویسی} آموزش ساده برنامه نویسی سی شارپ (قسمت سوم)

آموزش برنامه نویسی سی شارپ

در این بخش به برسی متغیر ها، نحوه ایجاد و استفاده از آن ها می پردازیم و مثال هایی در این باره انجام می دهیم.

متغیر چیست

وقتی که بخواهیم یک مقدار در به طور موقتی ذخیره کنیم (در حافظه رم) و نه در هارد دیسک از متغیر ها استفاده می کنیم. مثلا برای نگه داری یک عدد وانجام محاسبات روی آن، آن را به یک متغیر assign می کنیم (می ریزیم).

انواع متغیر ها در سی شارپ:

متغیر ها در دو نوع reference و value هستند.

Reference type ها متغیر هایی اند که خودشان در یک جا و مقدارشان در جای دیگر است.

Value type ها متغیر هایی اند که خودشان و مقدارشان در یک جای حافظه ذخیره می شود.

ما در این جا فقط متغیر های value type را برسی می کنیم.

سه نوع از انواع داده در سی شارپ

برای ذخیره اعداد معمولی

int

برای ذخیره اعداد اعشاری

float

برای ذخیره متن

string

 

 روش ایجاد متغیر در سی شارپ

الگوی ساده تعریف متغیر به این شیوه است:

Access Type Name;

منظور از Access سطح دسترسی متغیر است و منظور از Type نوع داده ای آن است و منظور از Name نام متغیر است.

مثال: یک متغیر تعریف کنید که عدد 1395 را در خود نگه دارد.

int x = 1395;

برای نام گذاری متغیر ها بهتر است از اسامی با معنی استفاده شود و لازم است حرف اول آن، حرف یا علامت _ باشد و استفاده از کلمات کلیدی و علامت هایی مثل?/. و ... ممنوع است.

و برای استفاده از متغیر باید آن را در جایی که می خواهیم بریزیم assign کنیم.

مثال: متغیر a را در b بریزید.

 int a =100;
 int b;
 b = a;

بنابرین متغیر b نیز دارای مقدار 100 است.

در ضمن می شود متغیر ها را در هنگام تعریف مقدار دهی کرد.

حالا می خواهیم برنامه ای بنویسیم که دو عدد را جمع و در خروجی چاپ کند.

static void Main(string[] args)
 {

   int First, Second,Result;
   First = 200;
   Second = 300;
   Result = First + Second;
   System.Console.WriteLine(Result);

 }

 و پس از اجرا حاصل جمع یعنی مقدار 500 نمایش داده می شود.