{برنامه نویسی} آموزش ساده برنامه نویسی سی شارپ (قسمت پایانی)

آموزش سی شارپ

ما در این بخش به برسی حلقه های for ، while ،  do while و foreach می پردازیم  و مثال هایی در این زمینه انجام خواهیم داد و این آخرین بخش از این سری آموزش هاست ولی مطالبی مثل شی گرایی  که از اصلی ترین مباحث باقی مانده است تدریس نشده و این مطالب در سری آموزشی شی گرایی در سی شارپ آموزش داده خواهند شود.

 

 

 

حلقه چیست: حلقه ساختاری است که یک دستور و یا دستوراتی را  m بار اجرا می کند و برای اجرای کار های تکراری به کار می رود.

m تعداد بار اجرای دستورات است .

حلقه  for: در این حلقه به هنگام تعریف تعداد بار اجرای آن را مشخص می کنیم.

ساختار این حلقه به این شکل است:

آموزش سی شارپ

 

در این مثال مقدار اولیه حلقه یک است و تا زمانی که به 10 نرسیده اجرا می شود و گام های آن یکی یکی اضافه می شوند.

مثال: برنامه ای بنویسید که اعداد یک تا بیست را چاپ کند:

static void Main(string[] args)
 {
 int a;
 for (a = 1; a <= 20; a++)
   {
    Console.WriteLine(a);
   }
 
 }و خروجی برنامه

آموزش سی شارپ

 

توجه کنید اگر به جای استفاده از حلقه این اعداد را به صورت دستی چاپ می کردیم باید کد زیادی می نوشتیم که با وجود حلقه این دستور را یک بار نوشتیم و اگر می خواستیم برنامه ای بنویسیم که اعداد 1 تا 1000000000 را چاپ کند این کاربدون استفاده از حلقه های تکرار تقریبا  کاری غیر ممکن بود.

مثال: برنامه ای بنویسید که اعداد زوج یک تا بیست را چاپ کند:

  

static void Main(string[] args)
 {
 int a;
 for (a = 2; a <= 20; a=a+2)
  {
    Console.WriteLine(a);
  }
 
 }

 

و خروجی

آموزش سی شارپ

 

فرقی که این برنامه با برنامه قبلی دارد این است که مقدار اولیه آن برابر 2 است و گام حلقه دو واحد زیاد می شود.

نکته:برای ایجاد حلقه بی نهایت به این ترتیب عمل می کنیم:

for (;;) {/// some code}حلقه while:

این حلقه کمی با دستور for تفاوت داردو ساختار این حلقه به این شکل است:

آموزش سی شارپ

 

در این حلقه شرط برسی می شود اگر شرط برقرار بود(true) حلقه اجرا می شود.

مثال: برنامه ای بنویسید که اعداد 1 تا 20 را چاپ کند.

     

static void Main(string[] args)
 {
 int a = 1;
 while (a <= 10)
  {
    Console.WriteLine(a);
    a++;
  }
 }

 

و خروجی

آموزش سی شارپ

حلقه  do_while:

این حلقه مثل حلقه بالاست ولی حداقل یک بار اجرا می شود و سپس شرط برسی می شود.

ساختار این حلقه به این شکل است:

آموزش سی شارپ

 

مثال: برنامه ای بنویسید که اعداد 1 تا 10 را چاپ کند.

static void Main(string[] args)
{
 int a = 1;
 do
  {
   Console.WriteLine(a);
   a++;
  } while (a <= 10);

 }و خروجی

آموزش سی شارپ

 

و مثال را تغییر می دهیم:

static void Main(string[] args)
{

 int a = 1;
 do
   {
     Console.WriteLine(a);
     a++;

   } while (a > 10);

}

 

در این صورت شرط برقرار نیست و حلقه فقط یک بار اجرا می شود.

خروجی

آموزش سی شارپ

 

حلقه foreach:این حلقه برای پیمایش collection ها به کار می رود،(آرایه ها و لیست ها از نوع collection هستند).

ساختار این حلقه به این شکل است:

آموزش سی شارپ

 

مثال: برنامه ای بنویسید که یک مقادیر یک آرایه را چاپ کند.

 

static void Main(string[] args) 
{
 int[] x = new int[4] { 0, 1, 2, 3 };
 foreach (var a in x) 
  {
   Console.WriteLine(a);
  }
}

 

 

خروجی

آموزش سی شارپ