خانم فاطمه کیانی فر

نشانی پست الکترونيکی
نام محل کار
شرکت تک پردازان
عنوان شغلی
مربی نرم افزارهلو

نقش کاربر
کاربر عادی
بازديد
۴۷۰
تاييد شده

فهرست مطالب